Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Biologia

Biologia

Biologia oppiaineena:

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä. Biologian on vuodesta toiseen yksi suosituimmista reaalikokeen aineista.

Työllistääkö biologian ala?

Suomen olosuhteissa odotetaan biologien työllisyysnäkymienkin pysyvän hyvinä. Sekä opettajien että tutkijoiden kysyntä tulee kasvamaan. Erityisesti geeniteknologian merkitys taloudellisena tekijänä kasvaa jatkuvasti. Myös yhtäkään lääkäriä ei valmistu ilman biologista huippuosaamista. Lisäksi mm. ympäristötekniikka (AMK ja DI) tarjoaa jo nyt paljon työmahdollisuuksia teknisillä aloilla ja ympäristöoikeus on yksi nopeimmin kasvavista juridiikan osa-alueista. Vaikka kilpailu näistä suosituista jatko-opiskelupaikoista on kovaa, kaikille näille aloille ja monille muille saat erinomaiset lähtökohdat opiskelemalla biologiaa Tapiolan lukiossa.

Tapiolan lukiossa sinulla on mahdollisuus opiskella seitsemän biologian kurssia:

Pakolliset kurssit:

BI01     Eliömaailma

BI02     Solu ja perinnöllisyys

Syventävät kurssit:

BI03     Ympäristöekologia
Kurssilla syvennetään tietämystä ekologisesta tutkimuksesta, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä sekä ekologisten ongelmien syistä ja ratkaisumahdollisuuksista. Samalla tutustutaan. Suomen luonnon ominaispiirteisiin sekä ekologisesti kestävään kehitykseen. Kurssiin kuuluu opiskelijan oma pienimuotoinen tutkimus.

BI04     Ihmisen biologia
Kurssilla perehdytään ihmisen evoluutioon, rakenteeseen, elintoimintoihin ja toimintojen säätelyjärjestelmiin. Erityyppisiä sairauksien aiheuttajia käsitellään elimistöjen yhteydessä esimerkkien avulla.

BI05     Bioteknologia
Kurssilla tutustutaan geeni- ja biotekniikan mahdollisuuksiin ihmisen tutkimisessa ja hoidossa, kasvien ja eläinten jalostuksessa sekä esim. lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannossa.

Soveltavat kurssit:

BI6     Työ- ja tutkimuskurssi
Kurssi toteutetaan osallistujamäärästä riippuen biologisena tutkimuksena tai laborointeina. Kurssi pyrkii hyödyttämään myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista, mutta sopii erinomaisesti myös muille.

BI7     Kertauskurssi
Kurssilla kerrataan aikaisempien biologian kurssien sisältöjä opiskelijoiden toiveiden mukaan.

BI08     Itämeren ekologia ja tutkimusmenetelmät
Yliopiston tutkimusasemalla järjestettävällä kenttäkurssilla opiskelijat pääsevät itse tutkimaan Itämeren erilaisia eliöyhteisöjä - sekä rannalta että tutkimusaluksesta käsin, minkä lisäksi työskennellään myös mm. mikroskoopin ääressä.

BI09     Ympäristökemia
Kurssi on biologiaa ja kemiaa soveltava. Kurssin tavoitteena on havainnollistaa kemian ja biologian kiinteää yhteyttä elollisessa luonnossa sekä tarkastella kemian keskeistä roolia monissa ekologisissa ympäristöongelmissa.

Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja):

1. opintovuotena: 
BI 1, BI 3 (BI 1 oltava suoritettu hyväksytysti)

2. opintovuotena: 
BI 2, BI 3 (BI 1 oltava suoritettu hyväksytysti), BI 4, BI 5 (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti), BI 6 (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti)

3. opintovuotena: 
BI 4, BI 5, (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti), BI3

BI7-kurssi ennen kirjoituksia.

Ylioppilaskoe toisen vuoden syksynä tai kolmannen vuoden keväällä.

Biologian ainereaali:

12 kysymystä, joista enintään 8 tehtävään saa vastata.

kysymykset laaditaan kurssien 1 - 5 aihepiireistä.

Tehtävien 1 - 10 arviointi asteikolla 0 - 6 pistettä, tehtävät 11 - 12  vaativampia ns. jokeritehtäviä, arviointi asteikolla  0 - 9  pistettä.

Tehtävät voivat olla ainerajoja ylittäviä, jolloin esimerkiksi maantieteen, kemian ja psykologian opiskelusta on hyötyä.

Itsenäinen suorittaminen:

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta pitää aina neuvotella opettajan kanssa.

Vanhoja ylioppilaskokeita:

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/biologia

Linkit:

Biologiaa ja maantiedettä käsittelevä blogi. Paljon linkkejä hyödyllisille sivuille:

http://biologi-jari.blogspot.com/

Helsingin yliopiston biotieteellinen tiedekunta:

http://www.helsinki.fi/bio/

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta:

http://www.med.helsinki.fi/

Instagram

Powered by Aava 3