Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Maantiede

Maantiede

Maantiede oppiaineena:
 

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien
järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa
tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan
maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen
opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen
tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen
jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.


Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia,
alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan
muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä,
ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan
aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työllistääkö maantiede?

 

Maantieteen opiskelu antaa avaimia usealle eri alalle ja avaa näin monia mahdollisuuksia
jatko-opiskelua ajatellen. Maantieteilijöitä toimii mm. geologeina, lukion ja perusasteen
opettajina ja tutkijoina. Koska maantieteen opiskelu auttaa hahmottamaan ympäröivää
maailmaa ja sen syy- ja seuraussuhteita, toimii usea maantieteilijä myös toimittajana.
Suurin työllistäjä on kuitenkin paikkatieto- ja suunnitteluala sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla. Maantieteilijöitä toimii näissä tehtävissä mm. paikkatietomallintajina ja -
suunnittelijoina ja yleiskaavasuunnittelijoina. Paikkatietoalan työllisyystilanne on
erinomainen ja maantieteen opiskelu hyödyttää näin myös teknistä jatko-opiskelua (DI tai
insinööri (AMK)) harkitsevia.


Tapiolan lukiossa sinulla on mahdollisuus opiskella kuusi maantieteen kurssia:

Pakolliset kurssit:

GE1: Sininen planeetta 

Luonnonmaatiede

GE2: Yhteinen maailma

Kulttuurimaantiede 


Syventävät kurssit:

GE3: Riskien maailma

Riskien maantiedettä kutsutaan myös hasardimaantieteeksi. Hasardi tarkoittaa
uhkaavaa vaaraa tai riskiä. Maantieteen riskit voidaan jakaa luonnon riskeihin, ihmisen
ja luonnon riippuvuuteen liittyviin riskeihin, ihmiskunnan riskeihin sekä teknisiin riskeihin.
Hasardimaantiede tutkii uhkia alueellisesti, ottaen huomioon mm. alueen kehittyneisyyden.
Vaikka kaikkia uhkia ei voidakaan välttää, niiden vaikutuksia voidaan oikeilla ratkaisuilla
lieventää. Ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa maapallon elinkelpoisuuteen sekä
ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

GE4: Aluetutkimus

Aluetutkimuksessa tutkitaan tiettyä aluetta monipuolisesti sekä luonnon- että
kulttuurimaantieteen kannalta. Kartat ovat tärkeä apuväline maantieteellisessä
tutkimuksessa. Karttoihin ja niiden tuottamiseen keskittynyttä tieteenalaa kutsutaan
kartografiaksi. Aluetutkimuksessa käytetään apuna myös paikkatietojärjestelmiä (GIS=
Geographic Information System), joiden avulla mm. tilastoaineistoa voidaan yhdistää
visuaaliseen muotoon kartoiksi. Kurssista tulee perinteisesti aina yksi suora kysymys
omasta tutkimusalueesta ja yksi paikkatietoaiheesta suoraan ylioppilaskokeeseen.

Soveltavat kurssit:

GE5: Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan aikaisempien maantieteen kurssien sisältöjä opiskelijoiden toiveiden
mukaan.

Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja):

1. opintovuotena: GE 1, GE 2

2. opintovuotena: GE1 GE2, GE 3 & GE4 (GE1 ja GE2 oltava suoritettu hyväksytysti)

3. opintovuotena: GE3 & GE4 (GE1 ja GE2 oltava suoritettu hyväksytysti), GE5 kurssi
ennen kirjoituksia.

Ylioppilaskoe suoritetaan kolmannen vuoden syksynä tai kolmannen vuoden keväällä.
 

Maantieteen ainereaali:

  • Kymmenen kysymystä, joista enintään kuuteen tehtävään saa vastata.

  • Kysymykset laaditaan kurssien 1-4 aihepiireistä.

  • Tehtävien 1-8 arviointi asteikolla 0-6 pistettä, tehtävät 9-10 ovat vaativampia ns. jokeritehtäviä, arviointi asteikolla 0-9 pistettä.

  • Tehtävät voivat olla ainerajoja ylittäviä, jolloin esimerkiksi biologia, kemian ja fysiikan opiskelusta on hyötyä.


Itsenäinen suorittaminen:

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta pitää aina neuvotella opettajan kanssa.

 

Instagram

Powered by Aava 3