Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Terveystieto

Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tehtävänä on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina.Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä.Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. 

Terveystiedon arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Arvioinnin kohteena on opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvopohdintaan ja taito perustella omia terveysvalintoja. Terveystiedon arvioinnissa käytetään kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, tutkimuksia tai toiminnallisia tehtäviä. Opiskelijan aktiivinen rooli tunneilla korostuu.

Pakolliset kurssit

TE01             Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn sekä osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään. Opiskelija tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairautta koskevaa tietoa.Keskeiset sisällöt liittyvät työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi sekä ympäristön terveys.Arvostelussa otetaan huomioon kurssikoe, jatkuva näyttö ja mahdollinen kirjallinen työ tai esitelmä. Opetusmenetelmänä käytetään luentoa, opetuskeskustelua, ryhmätöitä sekä esitelmiä.

Syventävät kurssit

TE02             Nuoret, terveys ja arkielämä

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnalliseen aikaan liittyviä ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Työtavoissa korostuvat arvopohdinta, ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu.

TE03             Terveys ja tutkimus

Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalveluiden tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työtavoissa korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. 

Soveltavat kurssit

TE05              Kertauskurssi (1/2 kurssia)

Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon keskeisiä sisältöalueita ja syvennetään opittua tietoa. Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijoita mahdolliseen terveystiedon reaalikokeeseen.

 

 

Instagram

Powered by Aava 3