Musiikkilukio>Musiikkilukion opinnot>Musiikkitieto

Musiikkitieto 

 

Carmina-musiikkiteatterin päähenkilö seisoo punaisella matolla ja laulaa. Taustalla useita muita esityksen henkilöitä seuraa esitystä.

Carmina          Kuva: Tuukka Mattlar

 

Pakolliset kurssit

MU01 MUSIIKKI JA MINÄ
Kurssin tavoitteena on pohtia monipuolisin musiikin työtavoin musiikillisen ilmaisun ulottuvuuksia ja musiikin syntymiseen vaikuttavien perustekijöiden kuten rytmin, melodian, harmonian, sointivärin ja dynamiikan erilaisten ilmentymien merkityksiä.
Kurssilla tutkitaan opiskelijan mahdollisuuksia musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.Kurssilla harjoitetaan opiskelijan omaa, luovaa musiikillista ilmaisua, vuorovaikutustaitoja musisoinnissa sekä ääniympäristön tiedostamista.

MUL02 SUOMALAISENA JA EUROOPPALAISENA MUSIIKIN MAAILMASSA
Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan musiikillista ja kulttuurista identiteettiä suhteuttamalla suomalainen musiikki eurooppalaiseen ja koko maailman musiikkikulttuuriin. Kurssilla luodaan kronologinen katsaus eurooppalaisen ja suomalaisen musiikin kehitykseen. Kurssin sisällöt edustavat eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.
Opiskelijan musiikillisia taitoja harjoitetaan monipuolisin musiikin työtavoin.

MUL03 ERILAISET MUSIIKKIKULTTUURIT
Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan itselleen vieraita musiikkikulttuureja ja musiikinlajeja sekä ymmärtämään musiikin kulttuurisensitiivisiä viitekehyksiä. Kurssilla tutkitaan laaja-alaisesti erilaisten musiikkikulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisuuksia sekä musiikin funktioita ihmisen elämänkaaressa. Opiskelija tutustuu kurssilla syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin käyttäen erilaisia tiedonhankintataitoja. Kurssin sisältö auttaa tiedostamaan musiikin merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana, median välineenä, esteettisenä kasvattajana ja kulttuuriperinnön luojana.

MUL04 MUSIIKKI ERI TAIDEMUODOISSA JA MEDIASSA
Kurssin tavoitteena on tutustua musiikin rooliin, käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin funktioihin erilaisissa musiikkiteatterin muodoissa kuten oopperassa, musikaalissa, baletissa, kabareessa sekä musiikin osuuteen elokuvassa, joukkoviestimissä ja Internetissä. Kurssin sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus ja näkökulma siihen, että ihminen oppi moniaistisesti.

MUL05 MUSIIKKI AIKANSA JA KULTTUURINSA KUVASTAJANA
Kurssin tavoitteena on tutkia musiikkia eri aikakausien kuvastajana sekä syventyä keskeisiin musiikinlajeihin ja musiikkityyleihin eri työtavoin. Kurssilla muodostetaan kokonaiskuvaa musiikin merkityksestä ihmiskunnan eri vaiheissa, kulttuurisen identiteetin vahvistajana, kulttuuriperinnön luojana erilaissa kulttuureissa.

 

Soveltavat kurssit

MUL09 MUSIIKINTEORIA JA SÄVELTAPAILU 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee nuottikirjoituksen, sävellajit ja asteikot, tahtilajit ja intervallit, tuntee kolmi- ja nelisointujen rakenteen ja niiden muodostamisen sekä hallitsee muotorakenteiden perusteet. Kurssilla tehdään pieniä sovituksia ja transskriptioita.

MUL12 SÄVELLYS, SANOITUS JA SOVITUS

Kurssilla käydään erilaisten harjoitusten avulla läpi tärkeimpiä sävellys-, sanoitus-, ja sovitustekniikoita. Kurssin aikana työstetään omia kappaleita omassa rauhassa, mutta opettajan tukemana. Valmiit kappaleet esitetään keväisin sävellys-, sanoitus- ja sovituskonsertissa.

MUL13 MUSIIKIN LUKIODIPLOMIKURSSI
Opiskelija kokoaa lukioaikaisesta musiikin työkansiostaan näytekansion (portfolio) musiikin lukiodiplomin suoritusta varten. Lukiodiplomin voi suorittaa, jos on osallistunut vähintään neljälle musiikkikurssille. Lukiodiplomikurssille voi osallistua opintojen päättövaiheessa. (Tarkemmat ohjeet: Opetushallitus: Lukiodiplomi: Musiikki; Näytesalkun sisältö; Ohjeita opiskelijalle 2004-2005)

 

Pikalinkit

Instagram

Powered by Aava 3